Internationale vertegenwoordiging

De KNBF vertegenwoordigt Nederland in de FEPA en FIP.
De FEPA is de Federation of European Philatelic Associations die als doel heeft de Europese filatelie te organiseren en verder te ontwikkelen.
De FIP is de Fédération Internationale de Philatélie, een internationale bond, waarin vele nationale filatelistische bonden zijn verenigd.

FEPA

De FEPA is de Federation of European Philatelic Associations. Het doel van de FEPA is de Europese filatelie te organiseren en te ontwikkelen. Zij is opgericht in 1989; mede door Nederland als belangrijke stimulator. Nagenoeg alle Europese landen (en Israël) zijn lid van de FEPA en vormen als zodanig een belangrijke factor binnen Europa.

Ook andere continenten kennen een dergelijke organisatie zoals de FIAP (Azië en Australië) en FIAF (Amerika). Binnen de FIP spelen de continentale organisaties een belangrijke rol; in het FIP-bestuur zitten afgevaardigden van de continentale organisaties. Uiteraard probeert de FEPA ook de jeugd te enthousiasmeren voor de filatelie. Een belangrijke taak van de FEPA is de Europese belangen behartigen op mondiaal niveau. Het bestuur wordt gekozen door de aangesloten landen/federaties.

Meer lezen: https://www.knbf.nl/organisatie/100-04-wat-is-de-fepa

Meer informatie is te vinden op de website van de FEPA http://fepanews.com/

FIP

De FIP is de Fédération Internationale de Philatélie, een internationale bond, waarin vele nationale filatelistische bonden zijn verenigd. Ook Nederland maakt er deel van uit.
Tot de belangrijkste taken van de FIP worden gerekend:

- de bevordering van de filatelie in de gehele wereld - de aanknoping van vriendschappelijke betrekkingen en nauwe samenwerking tussen de filatelisten onderling - het afleggen van getuigenis van de stand van de ontwikkeling van de filatelie in al zijn geledingen - het steunen van de internationale uitwisseling van filatelistische gebeurtenissen - belangstelling te wekken voor het deelnemen door filatelisten aan internationale wedstrijd-tentoonstellingen - in brede kring en vooral onder de jeugd aandacht te vragen voor de culturele betekenis en de hoge vrijetijdswaarde van het filatelistisch bezig zijn.

De FIP probeert zijn doel vooral te bereiken door het houden van internationale tentoonstellingen. Daarnaast bevordert de FIP de filatelie door specifieke problemen toe te vertrouwen aan technische commissies. Een in samenwerking met deze commissies tot stand gekomen bijzonder werk is het nieuwe tentoonstellingsreglement, met regels voor de beoordeling van inzendingen in de diverse klassen. De Nederlandse reglementen zijn gebaseerd op deze FIP-reglementen.

Het werk van de FIP wordt bekostigd door bijdragen van de nationale bonden. Het werk van de FIP blijft van groot belang voor de ontwikkeling van de filatelie.

Meer lezen: https://www.knbf.nl/organisatie/100-03-wat-is-de-fip

Meer informatie vindt u op de website van de FIP http://www.f-i-p.ch/.