Vertaal met Google: english deutsch


U bent hier: Home » Diensten » Bonds Informatie Bureau

Bonds Informatie Bureau

Bent u op de hoogte van feiten die tegen het belang van de filatelie in het algemeen en de KNBF en haar leden in het bijzonder indruisen? Heeft u een klacht over het niet nakomen van financiële verplichtingen ?

Schroom dan niet om contact op te nemen met het Bonds Informatie Bureau (BIB). Het BIB houdt zich bezig met de volgende taken:

  • Het inlichten van postzegelverzamelaars, postzegelhandelaren en filatelistische verenigingen over natuurlijke en rechtspersonen van wie handelingen zich richten tegen het belang van de filatelie in het algemeen en van de KNBF en haar leden in het bijzonder.
  • Het onderzoeken van klachten zoals boven uiteengezet en het zo nodig aanwenden van wettelijk toegelaten middelen om nalatige betalers of hen die op andere wijze in gebreke zijn gebleven tot nakoming van hun verplichtingen te noodzaken. Daarnaast houdt het BIB een register bij van hen die hun financiële verplichtingen niet zijn nagekomen.

Leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging kunnen alleen klachten indienen via hun vereniging. Deze zal vervolgens de klacht schriftelijk aanhangig dienen te maken bij de KNBF. De schriftelijke klacht dient aan de beheerder van het BIB te worden geadresseerd.

De beheerder van het BIB legt de ingediende klachten vast in een register. Dit register is uitsluitend toegankelijk voor de beheerder van het BIB en degene die hem/haar assisteert. Een vermelding in het register van natuurlijke personen duurt niet langer dan twee jaar.  De vermelding vervalt op het moment dat alsnog aan de verplichting is voldaan.